mgr Sebastian Szymański

Sebastian Szymański jest doktorantem w Instytucie Filozofii UW, w Zakładzie Filozofii Społecznej.

Temat pracy magisterskiej

Rozwój koncepcji uspołecznienia od początku XVI do połowy XVII wieku, Instytut Filozofii UW

Temat pisanej rozprawy doktorskiej

Racjonalna sprawiedliwość: John Rawls na tle współczesnych sporów o sprawiedliwość, Instytut Filozofii UW

Wybrane publikacje

  • Czy współcześnie można być etnologicznym ewolucjonistą?, [w:] Filozofia i nauki szczegółowe, red. T. Ciecierski, L. M. Nijakowski, J. Szymanik, Warszawa 2002, s. 136-147.
  • Normatywność w Hobbesa koncepcji prawa, „Etyka” 2004, t. 37, s. 249-267.
  • Społeczne uwarunkowania i funkcje sztuki według Karola Marksa, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2005, nr 3-4 (12), s. 207-228.
  • Alan Barnard, Antropologia: zarys teorii i historii, Warszawa 2006, PIW (przekład).

Kompetencje i tematy zajęć

  • filozofia społeczna i polityki
  • antropologia kulturowa
  • metodologia nauk społecznych
  • rozwój koncepcji uspołecznienia
  • spór o racjonalność w naukach społecznych

Nagrody i wyróżnienia

stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2000/2001, 2001/2002 i 2002/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.